ตาราง ปปช. และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ แพะหลวง บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ ๙ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยชุมชนสมทบแรงงาน

ตาราง ปปช. และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ แพะหลวง  บ้านศรีทรายมูล  หมู่ที่ ๙  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  โดยชุมชนสมทบแรงงาน

เปิดดูเอกสาร