ตาราง ปปช. และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยชุมชนสมทบแรงงาน

ตาราง ปปช. และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า  หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  โดยชุมชนสมทบแรงงาน

เปิดดูเอกสาร