ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าบ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าบ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2  ต.ทาปาดุก  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน

เปิดดูเอกสาร