ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

(สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

เปิดดุูเอกสาร