ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 

ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 3 บ้านทาทุ่งไผ่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

เปิดดูเอกสาร