คู่มือประชาชน

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ตามเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (1 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)1 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]291 kB
Download this file (10 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ.pdf)10 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ.pdf[ ]266 kB
Download this file (11 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ.pdf)11 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ.pdf[ ]269 kB
Download this file (12 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ.pdf)12 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]266 kB
Download this file (13 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)13 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]264 kB
Download this file (14 คู่มือการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf)14 คู่มือการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]274 kB
Download this file (15 คู่มือการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ.pdf)15 คู่มือการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ.pdf[ ]270 kB
Download this file (16 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่).pdf)16 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่).pdf[ ]290 kB
Download this file (17 คู่่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).pdf)17 คู่่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).pdf[ ]288 kB
Download this file (18 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ).pdf)18 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ).pdf[ ]288 kB
Download this file (19 คู่มือการแจ้งขุดดิน.pdf)19 คู่มือการแจ้งขุดดิน.pdf[ ]281 kB
Download this file (2 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล.pdf)2 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]282 kB
Download this file (20 คู่มือการแจ้งถมดิน.pdf)20 คู่มือการแจ้งถมดิน.pdf[ ]280 kB
Download this file (21 คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf)21 คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf[ ]266 kB
Download this file (22 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf)22 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf[ ]271 kB
Download this file (23 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย.pdf)23 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]273 kB
Download this file (24 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)24 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]269 kB
Download this file (25 คูามือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา.pdf)25 คูามือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา.pdf[ ]267 kB
Download this file (26 คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน.pdf)26 คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน.pdf[ ]272 kB
Download this file (28 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)28 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]270 kB
Download this file (3 คู่มือการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ.pdf)3 คู่มือการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ.pdf[ ]269 kB
Download this file (30 คู่มือการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง.pdf)30 คู่มือการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง.pdf[ ]262 kB
Download this file (31 คู่มือการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf)31 คู่มือการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf[ ]285 kB
Download this file (4 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)4 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]276 kB
Download this file (5 คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf)5 คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf[ ]281 kB
Download this file (6 คู่มือการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น.pdf)6 คู่มือการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]273 kB
Download this file (7 คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม.pdf)7 คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม.pdf[ ]285 kB
Download this file (8 คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน.pdf)8 คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน.pdf[ ]269 kB
Download this file (9 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf)9 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]263 kB