ผู้ประสานงานชุมชน

 

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก

 

 

นายอิศร  มีพนัสสัก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ทากู่

นายบุญถึง  วงค์คม

กำนันตำบลทาปลาดุก  ทาป่าสัก

นายทวี  สิทธิดุก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ทาทุ่งไผ่

     

นายวิชิต  คุณชมพู

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ทาชมภู

นายวิชัย  เมธาดุก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ทาปลาดุก

นายสุรชัย  ศรีตั้ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ทาป่าเปา

     

 

นายวสันต์  จองป้าว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ทาสองท่า

นายวิฉันท์  สู่ทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ขุนตาน

นายสมบัติ  สุรินเปา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ศรีทรายมูล

     

นายสมชาย  ตันโยง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ปงอ้อ

นางจันทร์เพ็ญ ชัยตาล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หน้าสถานี

นายประวิตร เตจะดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 แม่ป่าข่า

     

 

นายสะอาด พุ่มเสือ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ป่าตึงใต้

นายทรงเกียรติ เพียรพนัสสัก 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14 ป่าตึงเหนือ

นายอนันต์  สุวรรณทร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15 บ้านใหม่ชมภู