อัตราโทษและค่าปรับ

อัตราโทษและค่าปรับ

                        1.  ผู้ประกอบการรายใด  ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระ.วางโทษตามบทกำหนดโทษแห่ง

        พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

                       2. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาเสีย  ค่าปรับ เพิ่ม 20% ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้

       บอกเลิกการดำเนินกิจการ ก่อนกำหนดเสียค่าธรรมเนียม