ค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

                 เป็นใบอนุญาตที่เทศบาล ออกให้กับผู้ประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามเทศบัญญัติตำบลเรื่องกิจการที่

     เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ว่าด้วย พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535  เช่น  ฟาร์มต่างๆ , ร้านเสริมสวย ,อู่ซ่อมรถ ,ร้านขายอาหาร  ฯลฯ

             เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต

                    1.บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ

                    2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                    3. แบบแปลนก่อสร้าง / แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

                    4. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่ม  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต