ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
        ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น
              - โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ
              - สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                 1.เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบ ภรด. 2ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
                 2.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้งรายการต่าง ๆ ดังกล่าวไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้พนักงานเก็บภาษีแจ้งรอ
                    การประเมิน ภรด. 8ไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สิน
                 3.เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน ภรด.8แล้ว ต้องไปชำระภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30วัน นับถัดจากวันที่
                    ได้รับแจ้งการประเมิน
                 4.ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ถือเป็นค่าภาษีค้างชำระต้องเสียเงินเพิ่ม
              เงินเพิ่ม
 -  ภายใน  1  เดือน  เพิ่ม  2.5%  ของค่าภาษี
  -  ภายใน  2  เดือน  เพิ่ม    5%  ของค่าภาษี
       -  ภายใน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5%  ของค่าภาษี
       -  ภายใน  4  เดือน  เพิ่ม   10%  ของค่าภาษี
 
        ถ้าไม่ชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4เดือน นับตั้งแต่ครบ 30วัน (รับแจ้งประเมิน) ให้พนักงานเก็บภาษีรายงาน เพื่อสั่งให้ดำเนินการยึดทรัพย์ของผู้ค้างชำระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่ง  (มาตรา 44)