ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

 

               ที่ดิน   หมายความว่า พื้นที่ดินหรือให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

               เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์

      ของเอกชน

              กรณีที่บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน

      ภายใน  30 วัน   นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

          การพิจารณาราคาที่ดิน

                ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4ปี

         ระยะเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่

                ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายใน เดือน เมษายน ของทุกปี

          อัตราภาษี

               จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายละเอียด กับเจ้าหน้าที่โดยตรง   ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้

        ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของ  อัตราปกติ

          การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่

                บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน

        เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็น  

        จำนวน สองงาน ถึง หนึ่งไร่

                                  เงินเพิ่ม

                     1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10ของเงินที่ต้องเสียภาษี

                     2. ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10ของเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม 

                     3. ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24ต่อปีของเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น

                          หนึ่งเดือน