ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

 

                  ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือบริการอื่น ไม่ว่าจะ    

        แสดงหรือโฆษณาไว้บนวัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

          เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย จะต้องยื่นแบบภายใน เดือนมีนาคม ของทุกปี  (แบบ ภ.ป.1)

การประเมินค่าภาษีป้าย

               1.ป้ายที่แสดงภาษาไทยล้วน คิด 3บาทต่อ 500ตร.ซม.

               2. ป้ายที่มีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิด 20บาทต่อ 500ตร.ซม.

               3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิด 40บาทต่อ 500ตร.ซม.

                         - ป้ายทีไม่มีอักษรไทย

                         - ป้ายที่มีอักษรไทยอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

                4.ป้ายตาม 1. 2. และ 3. ข้างต้น เมื่อคำนวณแล้วมีอัตราที่ต้องเสียภาษีป้ายต่ำกว่า 200บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 200บาท

                    เป็นอย่างต่ำ

                                      หมายเหตุ  การคำนวณภาษีป้ายให้ใช้ กว้าง x ยาว(เซนติเมตร)

                                     เงินเพิ่ม 

                 1.ไม่ยื่นแบบภายใน 31มีนาคมของทุกปี ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ ได้ยื่น

                     แบบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

                 2. ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10ของภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม 

                 3. ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น

                      หนึ่งเดือน

                                กรณีติดตั้งป้ายใหม่

                     >> ติดตั้งระหว่าง

          >ม.ค.  - มี.ค.   ให้คิด 100%   ของค่าภาษี

          >เม.ย. - มิ.ย.   ให้คิด  75%    ของค่าภาษี

                >ก.ค.  - ก.ย.   ให้คิด  50%    ของค่าภาษี

                >ต.ค.  - ธ.ค.   ให้คิด   25%   ของค่าภาษี

 

                               ภาษีป้าย  1  ป้าย  

                หมายถึง ป้ายที่มีข้อความ 1 ด้านนะครับ