กองการศึกษา

 
กองการศึกษา
 
 
 
นายดิเรก  คำหวันมี
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 
 
นายดิเรก   คำหวันมี
นักวิชาการศึกษา
 
 
 
 
นางบัวผาย  พุ่มไสว
ครู
นางกิ่งแก้ว  ไชยชนะ
ครู
 
 
 
 
 
 
นางพรรณี  อ้ายผง
ครู
นางออนคำ  มั่นเที่ยง
ครู
 
 
 
 
 
 
 
นางลาวัลย์  มะโนชมภู
ผู้ช่วยครู
นางเดือนเพ็ญ  นุนพนัสสัก
ผู้ช่วยครู
 
 
 
 
 
นางฟองนวล  อินตาใจ
ผู้ช่วยครู
นางสาวหทัยรัตน์  ชัยสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
   
 
นางสาวพัฒนาพรรณ  มะโนชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเจนจิรา  ตื้อดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
   
 
 
นางสุวรรณี  ธิดุลดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกชัย  เพ็ญเลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ