กองการศึกษา

 

กองการศึกษา
 

 
นางสาวกรรณิการ์   เครือฟู
รองปลัดเทศบาล และ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
 
 

นายดิเรก   คำหวันมี

นักวิชาการศึกษา

 
   
นางบัวผาย     พุ่มไสว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกิ่งแก้ว     ไชยชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
   
นางพรรณี     อ้ายผง
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางออนคำ     ขุนทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
   
 
นางลาวัลย์     มโนชมภู
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวเดือนเพ็ญ     นุนพนัสสัก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ
 
 
   
 
 
นางฟองนวล     อินตาใจ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวอรวรรณ    ไชยวรรณ์
ผู่ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ