กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
นางกานต์พิชชา  อุดคำมี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
นางสาวฐาปนี  ธนันชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางรัตนา  วงศ์ธิดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 

 

นางสาวสุพัตรา  มูลสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐฐาพร  ขัดแล
พนักงานจ้างเหมาบริการ