กองช่าง

 

กองช่าง
 

 
นายสำราญ    ปาลี 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
   
นายนพรัตน์  ทะนิต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายไพฑูรย์    เตจะดี
ผู่้ช่วยช่างโยธา
   
   
 
นายชาตรี     อุ่นมาลี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเพียรชัย   สิทธิดุก
พนักงานจ้างทั่วไป
   
   
 
 
 

 

 

ภาระหน้าที่
          - งานโครงสร้าพื้นฐาน
          - งานซ่อมบำรุงพื้นผิวจราจร ทางเดิน ทางเท้า
          - งานไฟฟ้าส่องสว่าง / ถนน
          - งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
          - งานบำบัดน้ำเสีย