กองช่าง

 
กองช่าง
 
 
 
นายรชฏ  จันตาเวียง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นายนพรัตน์  ทะนิต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
 
 
 
 
 
นายสุทธิพันธ์  อินต๊ะปุก
นายช่างโยธา
นายไพฑูรย์  เตจะดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
นายชาตรี     อุ่นมาลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเพียรชัย   สิทธิดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
นางสาวจารุณี  คำอิ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
ภาระหน้าที่
          - งานโครงสร้าพื้นฐาน
          - งานซ่อมบำรุงพื้นผิวจราจร ทางเดิน ทางเท้า
          - งานไฟฟ้าส่องสว่าง / ถนน
          - งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
          - งานบำบัดน้ำเสีย