กองคลัง

 

กองคลัง
 
 
นางนันท์ลภัส     พิชิตชัยยากรณ์
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

 

นางสาวลมัย   ปันพักพร้อม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวพัชรินทร์   ธัมมากาศ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

             
 
 
 
                                          
 
 
นางวารุณี   ดวงศักดิ์
 
จพง.จัดเก็บรายได้
 
นางสาวเบญจมาศ   ตรีเพชรชมภู
 
    นักวิชาการคลัง
 

 

 

 
 
 
นางสาวกัลยารัตน์     คุณชมภู 
 
จนง.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอรไท     สายอะโณ
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
   
        
 
   
   
 
 
   

 

 

ภาระหน้าที่

          - งานการเงินและบัญชี
          - งานพัสดุ
          - งานจัดเก็บรายได้