กองคลัง

 
กองคลัง
 
 
 
นางศิริรัตน์  ริยะป่า
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวพัชรินทร์  ธัมมากาศ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจมาศ   ตรีเพชรชมภู
    นักวิชาการคลัง
 
 
 
 
 
นางสาวกัลยารัตน์  คุณชมภู 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
นางสาวอรทัย  สายอะโณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวฐิติรัตน์  ก้อนดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 นางสาวจิราภรณ์  เป็นพนัสนัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนกุล  สินศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
ภาระหน้าที่
          - งานการเงินและบัญชี
          - งานพัสดุ
          - งานจัดเก็บรายได้