สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก

 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก
 
 
นางสาวเพ็ญศรี   ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวกรรณิการ์     เครือฟู
รองปลัดเทศบาล
 
 
นายธนพนธ์    ฟุ้งตระการพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
นางณัฏฐ์ธมน  มูลสม
บุคคลากร
 
 
นายจักรกฤษณ์  กาบเกตุ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 
นางสาวพรรณนิภา  จำรัสไว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
   
 
 
 
 
นางสาววราภรณ์     จองป้าว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาววรารัตน์     ต๊ะเปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
นายจีรวัฒน์   เพียรพนัสสัก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสมเกียรติ     วงค์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
 
 
 
 
นายสงกรานต์     พิริแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางเจนจิรา    อุตส่าห์
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 
 
 
 
 
นายนิรันดร์     เป็นพนัสสัก
พนักงานขับรถยนต์
นายสัญญา   โยดุก
พนักงานขับรถยนต์
 
 
   
   
นายปิยะพงษ์   ใจพงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภัย     กินดุก
พนักงานจ้างทั่วไป
   
   
   
   
 
 

 

 

ภาระหน้าที่

 

          - งานธุรการ
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานประชาสัมพันธ์
          - งานศาสนาและวัฒนธรรม
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานแผนและงบประมาณ
          - งานทะเบียน
          - งานการศึกษา
          - งานบุคลากร
          - งานสวัสดิการสังคม