สำนักปลัดเทศบาล

 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
นางณัฏฐ์ธมน  มูลสม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 
 
 
นางณัฏฐ์ธมน  มูลสม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
 
นายจักรกฤษณ์  กาบเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอติกานต์  อัครจาคะ
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
นางสาวกิ่งแก้ว  วงค์คม
นักวิชาการเกษตร
นางสาวทิพวรรณ  อินตา
นิติกร
 
 
 
 
 
 
สิบเอกชิษณุพงษ์  ยศบุญยืน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางแววดาว  มณัวรรณ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมเกียรติ  วงค์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววรารัตน์  ต๊ะเปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายพัศกร  ปวงอูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
นายวุฒิพงษ์  บุญตาท้าว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
นายนิรันดร์  เป็นพนัสสัก
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล  มูลยาบ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
นายอภัย  กินดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววรัญญา  ธิดุลดุก
พนักงานจ้างเหมาบริกร
 
 
 
 
 
 
นางสาววธิดา  จาติระเปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทัจฐนีย์  สิทธิดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
นางสาวนัทธมน  เพียรพนัสสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญไทย  บำรุงแจ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
นายประสงค์  เพ็ญเลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจำลอง  สุปินชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
นายสมภพ  ธิดุลดุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปัญญา  แก้วพงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
นายภานุภาคย์  คำนาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
ภาระหน้าที่
 
          - งานธุรการ
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานประชาสัมพันธ์
          - งานศาสนาและวัฒนธรรม
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานแผนและงบประมาณ
          - งานทะเบียน
          - งานการศึกษา
          - งานบุคลากร
          - งานสวัสดิการสังคม