หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
นางสาวกรรณิการ์  เครือฟู
รองปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก
 
 
 
                                                                         
                                                                                                               
        นางณัฏฐ์ธมน  มูลสม                                                         นางศิริรัตน์  ริยะป่า
        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                                ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         
 
 
 
                                                                                                  
 
              นางกานต์พิชชา  อุดคำมี                                                      นายรชฎ  จันตาเวียง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
                      
 
                นายดิเรก  คำหวันมี
                    นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา