วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์/คำขวัญของเทศบาล  

          วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทาปลาดุก

                    “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสาร  ร่วมต้านสิ่งเสพติด  นำพาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

          คำขวัญเทศบาลตำบลทาปลาดุก

                      “เที่ยวดอยขุนตาน         ไหว้ศาลเจ้าพ่อ

                       เยี่ยมยอสะพานขาว     ถิ่นข้าวโพดฝักอ่อน

                       พักผ่อนสำราญ          ดินแดนงามทาปลาดุก”

 

พันธกิจ / ภารกิจหลักของเทศบาลตำบลทาปลาดุก

              1.ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมทางบก

              2.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              3.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

              4.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

              5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

             6.ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การอนามัยและสุขภาพของประชาชน

             7.ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

             8.สนับสนุนแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             9.ประสานกับส่วนราชการอื่น