บริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

           1.การคมนาคม

            ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาปลาดุก  มีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้สัญจรไปมา  2  เส้นทาง  ได้แก่ 

            1.  เส้นทางการคมนาคมโดยทางรถไฟ เป็นรถไฟสาย เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ  โดยมีจุดขึ้น - ลงโดยสารอยู่  2  สถานี  ได้แก่  สถานีรถไฟทาชมภูและสถานีรถไฟขุนตาน มีระยะห่างจากที่ตั้งของเทศบาลตำบลทาปลาดุก  ประมาณ  4  กิโลเมตรและ  8  กิโลเมตร   ตามลำดับ

            2. เส้นทางการคมนาคมโดยทางรถยนต์ มีเส้นทางการคมนาคมผ่านได้หลายเส้นทางได้แก่

- การคมนาคม ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11   (สาย เชียงใหม่ – ลำปาง)   แยกเข้าสู่บ้านทาปลาดุก ระหว่างกิโลเมตรที่ 46และ 47มีระยะทางประมาณ12กิโลเมตร 

- เส้นทางตามถนนสายเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ระหว่างบ้านผาสุข – บ้านทากู่   มีระยะทาง 19.25กิโลเมตร 

- เส้นทางตามถนนทางแยกปากทางเข้าบ้านทาป่าเปา  ตามถนนสายโยธาธิการ   ระยะทางประมาณ 15กิโลเมตร 

                - เส้นทางตามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมผ่านไร่ นา และที่สวนซึ่งจะเป็นถนนดินลูกรัง - ดินแดง

                  การเดินทางเข้าสู่เขตตำบลทาปลาดุกจะมีรถโดยสารประจำทางผ่าน 1 สาย คือ สาย บ้านทากู่-ลำพูน  ตารางการเดินรถ ขาออกเที่ยวแรกจะเริ่มตั้งแต่  7  โมงเช้าและจะผ่านทุกๆ 1 ชั่วโมง สิ้นสุดในเวลา 14.00 น.และขาเข้าจะเริ่มตั้งแต่ 9.45 น.สิ้นสุดเมื่อเวลา 17.00 น.  อัตราค่าโดยสาร จะคิดในอัตรา ราคาจาก ทากู่ - จังหวัดลำพูน ราคา 35 บาท (ราคา นี้ เมื่อวันที่   2 มิถุนายน พ.ศ.2550)

             2.โทรคมนาคม

             - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต  1แห่ง   ในเขตพื้นที่    เทศบาลตำบลทาปลาดุก    มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต   1   แห่ง    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8บ้านขุนตานแต่สามารถใช้ได้เฉพาะบ้านขุนตานเพียงแห่งเดียว โดยสามารถรับ-ส่งจดหมาย รับพัสดุ-ธนาณัติ และสิ่งของตีพิมพ์ได้แต่ไม่สามารถส่งธนาณัติได้  โดยทั่วไปประชาชนภายในเขตตำบลทาปลาดุก จะใช้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งเป็นที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอแม่ทา  ซึ่งสามารถให้บริการได้ครบวงจร เช่น EMS, รับ-ส่งจดหมาย, พัสดุ,ธนาณัติ,สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

             - บริการโทรศัพท์สาธารณะมีจำนวนทั้งหมด  20  แห่ง 

หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  มีจำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านๆละ 1 แห่ง

3.การไฟฟ้า

            ประชาชนภายในเขตการรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาปลาดุก ได้รับการบริการด้านไฟฟ้าจากหน่วยบริการไฟฟ้าตำบลทาปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2บ้านทาป่าสัก เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงบำรุง ซ่อมแซม และแก้ไขไฟฟ้าซึ่งการใช้กระแสไฟฟ้ามีทั้งหมดรวม  15  หมู่บ้าน  จำนวนที่ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งหมด  2,543  หลังคาเรือน

             4.แหล่งน้ำธรรมชาติ

            แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด คือ ลำน้ำแม่ทา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านทุกหมู่บ้านและมีลำห้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่  26  สาย แบ่งตามหมู่บ้าน ดังนี้

                        - หมู่ 1บ้านทากู่                  ได้แก่        ลำห้วยโฮ่งฮ่าง,ลำห้วยหก,ลำห้วยน้ำจำ

                       - หมู่ 2บ้านทาป่าสัก           ได้แก่        ลำห้วยป่าสักลาย, ลำห้วยบง

                       - หมู่ 3บ้านทาทุ่งไผ่           ได้แก่        ลำห้วยทุ่งไผ่

                       - หมู่ 4บ้านทาชมภู             ได้แก่        ลำห้วยทาชมภู  ,ห้วยหลวง  ,ห้วยไคล้

                       - หมู่ 5บ้านทาปาดุก           ได้แก่        ลำห้วยทรายขาว,  ลำห้วยไคร้,  ลำห้วยปูเลย,   ลำห้วยต้นยางขาว

                       - หมู่ 6บ้านทาป่าเปา          ได้แก่        ลำห้วยทรายขาว

                       - หมู่ 7บ้านทาสองท่า         ได้แก่        ลำห้วยแม่ยอนหวาย,ลำห้วยสองท่า

                       - หมู่ 8บ้านขุนตาน               ได้แก่       ลำห้วยลุงสุข,ลำห้วยสบสูง,ลำห้วยกู่กุด,ลำห้วยป่ายางฮี้,    ลำห้วยแม่ยอนหวาย,   ลำห้วยหมีแข้งช้าง

                       - หมู่ 9  บ้านศรีทรายมูล       ได้แก่       ห้วยตำนัก

                       - หมู่ 10บ้านปงอ้อ               ได้แก่       ลำห้วยแม่ป่าข่า

                       - หมู่ 12บ้านแม่ป่าข่า           ได้แก่       ลำห้วยแม่ป่าข่า

                       - หมู่ 13บ้านป่าตึง                ได้แก่       ลำห้วยแม่ยอนหวาย

                       - หมู่ 14  บ้านป่าตึงเหนือ      ได้แก่      ลำห้วยป่าสักลาย

                       - หมู่ 15 บ้านใหม่ทาชมภู      ได้แก่      ลำห้วยทาชมภู  ,ห้วยหลวง  ,ห้วยไคล้

              5.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

           5.1 ฝาย/เหมืองที่มีการสร้างขึ้นมีจำนวน      17      แห่ง  ได้แก่

                   - หมู่ 1บ้านทากู่              ได้แก่     ฝายสบแหละ

                   - หมู่ 2บ้านทาป่าสัก       ได้แก่     ฝายทุ่งป่าอ้อ , ฝายห้วยสักลาย เป็นฝายประชาอาสา    ฝายเหมืองหลวงและฝายโป่งนก

                   - หมู่ 3บ้านทาทุ่งไผ่       ได้แก่     ฝายสองท่า ,   ฝายผางุ้ม ,   ฝายป่าจ๊ำ ,  ฝายทุ่งแพะ , ฝายทุ่งร้าง

                   - หมู่ 4บ้านทาชมภู         ได้แก่     ฝายทุ่งหลวง , ฝายทุ่งป่าแดง

                   - หมู่ 5บ้านทาปาดุก       ได้แก่     ฝายเหมืองศรีทรายมูล

                   - หมู่ 7บ้านทาสองท่า     ได้แก่     ฝายทาสองท่า

                   - หมู่10บ้านปงอ้อ           ได้แก่     ฝายทุ่งตะวันออก ,  ฝายทุ่งป่าอ้อ

                   - หมู่  11บ้านสถานี         ได้แก่      ฝายเหมืองหลวงทาปลาดุก

                   - หมู่ 12บ้านแม่ป่าข่า     ได้แก่      ฝายทุ่งกอค่า

                  5.2  บ่อน้ำตื้นมีจำนวนทั้งหมด   618  แห่ง

                   แบ่งเป็นบ่อน้ำตื้นสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 535   บ่อ และบ่อน้ำตื้นสำหรับใช้ในการเกษตร จำนวน    83  บ่อ โดยรวมสภาพของแหล่งน้ำจะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้การได้ดี มีน้ำอยู่ตลอดปี แต่ในปัจจุบันประชาชนใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค จากแหล่งอื่นคือ ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านในการอุปโภค - บริโภคแทน

                 5.3 บ่อโยก / บ่อบาดาล มีจำนวนทั้งหมด  29 แห่ง

                    มีสภาพการใช้งานที่ดี มีน้ำตลอดปี แต่ประชาชนไม่ได้นำน้ำมาใช้เนื่องจากน้ำมีกลิ่นเหม็นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค-บริโภคได้ มีเพียงแต่นำมาใช้ในการรดน้ำ ต้นไม้ ดอกไม้เท่านั้น  ได้แก่

                 - หมู่ 1บ้านทากู่               จำนวน  3   แห่ง    

                 - หมู่ 2บ้านทาป่าสัก        จำนวน  4  แห่ง      

                 - หมู่ 3บ้านทาทุ่งไผ่        จำนวน  1  แห่ง        

                 - หมู่ 4บ้านทาชมภู          จำนวน   2  แห่ง      

                 - หมู่ 5บ้านทาปาดุก        จำนวน   3  แห่ง       

                 - หมู่ 6บ้านทาป่าเปา       จำนวน  3  แห่ง       

                 - หมู่ 7บ้านทาสองท่า      จำนวน  3  แห่ง

                 - หมู่ 8บ้านขุนตาน            จำนวน   -    แห่ง 

                 - หมู่ 9  บ้านศรีทรายมูล    จำนวน  3    แห่ง

                 - หมู่ 10บ้านปงอ้อ            จำนวน   2    แห่ง

                 - หมู่ 11บ้านสถานี            จำนวน   2    แห่ง

                 - หมู่ 12บ้านแม่ป่าข่า       จำนวน    2   แห่ง

                 - หมู่ 13บ้านป่าตึง            จำนวน    2   แห่ง

              5.4  อ่างเก็บน้ำ มีจำนวนทั้งหมด  5แห่ง

                  การนำไปใช้ประโยชน์จะนำไปใช้เพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เนื่องจากแหล่งน้ำบางแห่งมีหลายหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอ อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง ได้แก่

                      - หมู่ 1บ้านทากู่         ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยโฮ่งอ่าง

                      - หมู่ 2บ้านทาป่าสัก   ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง

                      - หมู่ 4บ้านทาชมภู     ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้

                      - หมู่ 12บ้านแม่ป่าข่า ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ป่าข่า

                      - หมู่ 14 บ้านป่าตึงเหนือ ได้แก่ อ่างห้วยโข่งควาย

5.5  สระน้ำ มีจำนวนทั้งหมด   142    แห่ง

      แบ่งเป็นสระน้ำส่วนบุคคล   จำนวน  128 แห่ง       สระสาธารณะ จำนวน  14   แห่ง   การใช้ประโยชน์โดยรวมจะใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงปลา และนำน้ำมาใช้ในการเกษตรในช่วงที่ขาดแคลน

5.6 ประปาหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด  19 แห่ง

                    การใช้ประโยชน์จากประปาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้าน มีวิธีการนำน้ำมาจากแหล่งแม่น้ำแม่ทาและการขุดบ่อน้ำในบริเวณลำน้ำทาในช่วงฤดูแล้ง โดยการสูบนำน้ำมาผ่านกระบวนการกรองและนำขึ้นแท็งค์ประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้นำไปบริโภค - อุปโภค   และใช้ในการเกษตรต่างๆ

                 5.7  ประปาภูเขา มีจำนวนทั้งหมด  10 แห่ง

                        การใช้ประโยชน์จากประปาภูเขาจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาซึ่งมีแรงดันมากและสามารถส่งน้ำผ่านท่อมาเป็นน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้านได้ทันที  หมู่บ้านที่ใช้ได้แก่

                      - หมู่ที่ 1บ้านทากู่                  ใช้น้ำจาก    ห้วยโฮ่งห่าง

                      - หมู่ที่ 3บ้านทาทุ่งไผ่           ใช้น้ำจาก    ห้วยทุ่งไผ่

                      - หมู่ที่ 4 บ้านทาชมภู            ใช้น้ำจาก    ห้วยชมพู

                      - หมู่ที่ 5 บ้านทาปลาดุก        ใช้น้ำจาก    ห้วยต้นยาง

                      - หมู่ที่ 7บ้านทาสองท่า         ใช้น้ำจาก    ห้วยสองท่า

                      - หมู่ที่ 8บ้านขุนตาล              ใช้น้ำจาก    ห้วยน้ำแป๊ป

                      - หมู่ที่ 9 บ้านศรีทรายมูล       ใช้น้ำจาก    ห้วยปลาดุก

                      - หมู่ที่ 11 บ้านสถานี             ใช้น้ำจาก    ห้วยต่อ

                      - หมู่ที่  12 บ้านแม่ป่าข่า       ใช้น้ำจาก    ห้วยแม่ป่าข่า

                      - หมู่ที่  15 บ้านใหม่ทาชมภู  ใช้น้ำจาก    ห้วยหลวง