สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

     1.การประกอบอาชีพ

           ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน  ทำสวนลำไย  สวนมะม่วง เลี้ยงโค  บางส่วนรับราชการและเป็นลูกจ้างในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน

      2.หน่วยธุรกิจในเขต  เทศบาล

  •  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                10        แห่ง
  • โรงสี                                  7         แห่ง
  • ร้านค้า                                84        แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม                3        แห่ง