สภาพสังคม

สภาพสังคม

สภาพทางสังคม

 

     1.การศึกษา

          ภายในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลทาปลาดุก  มีสถานศึกษาในระดับต่างๆ ได้แก่

            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  4  ศูนย์  มีจำนวนเด็กจำนวน  110  คน ได้แก่   ศูนย์เด็กเล็กทากู่,ศูนย์เด็กเล็กทาสองท่า,ศูนย์เด็กเล็กทาปลาดุก,ศูนย์ปงอ้อ (ปัจจุบันจะรวมศูนย์เหลือเพียง  1  ศูนย์ ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก)

            - โรงเรียนระดับประถมศึกษา  6  แห่ง       มีจำนวนนักเรียน    รวมทั้งหมด   390  คน     ได้แก่   โรงเรียนบ้านทากู่   โรงเรียนบ้านทาป่าสัก   โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่ - สองท่า  โรงเรียนบ้านทาชมภู    โรงเรียนบ้านทาปลาดุก - ศรีทรายมูล   โรงเรียนบ้านทาป่าเปา

            - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา    1   แห่ง    มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด   62 คน    ได้แก่   โรงเรียนมัธยมของบ้านทาป่าสัก  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3

            -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน  14  แห่ง 

 

        2.สถาบันและองค์กรทางศาสนา

            วัด  มีจำนวน  11  แห่ง  และสำนักสงฆ์  2แห่ง ตั้งอยู่ที่   หมู่  12 บ้านแม่ป่าข่าและหมู่ 13   บ้านป่าตึง   ศาลเจ้า  มีจำนวนทั้งหมด    13  แห่ง   เนื่องจากความเชื่อของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน      และรวมตัวของชุมชน ยังเน้นความเชื่อที่มีต่อมีเทพเจ้าเทวดาซึ่งคอยทำหน้าที่ปกปักรักษาหมู่บ้านอยู่และจะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านจะรวมตัวอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านแห่งนี้ จึงทำให้ทุกหมู่บ้าน มีสถานที่ตั้งศาลเจ้าบ้านอยู่  ดังนั้นจึงมีประเพณีการเลี้ยงศาลเจ้าบ้าน ซึ่งจะมีการจัดเลี้ยงเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีในทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านและเพื่อความมั่นคงสืบอยู่ต่อไปของหมู่บ้าน

         3.ศิลปวัฒนธรรม

            วัฒนธรรมของประชาชนในตำบลทาปลาดุก  โดยทั่วไปประชาชนจะสืบทอดมาจากชาวไทยเผ่าไทยลื้อและชาวยอง  ดังนั้นวัฒนธรรมการพูดจึงนิยมพูดภาษาลื้อ, ภาษายอง , ภาษาพื้นเมือง -ภาษาลาว วัฒนธรรมการแต่งกายนิยมการสวมใส่เสื้อผ้า ม่อฮ่อม  ขนบธรรมเนียมประเพณีจะเน้นการอนุรักษ์ประเพณีดังเดิมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

ขนบธรรมเนียมและงานประเพณีประจำปีได้แก่

             1. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดทากู่แก้ว  หมู่ที่ 1 บ้านทากู่  , ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อยวัดทาปลาดุก หมู่ที่  5 บ้านทาปลาดุก ตรงกับเดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ำ ของทุกปี ,ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกู่เบี้ย  หมู่ที่ 6 บ้านทาป่าเปา ตรงกับ เดือน 5 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ของทุกปี   ,ประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทจำลอง วัดดอยขุนตาล ตรงกับเดือน 9เหนือ  แรม 15ค่ำ ของทุกปี

             2. ประเพณีลอยกระทง จะจัดให้มีการอนุรักษ์ในเรื่อง การจัดประกวดซุ้มประตูบ้าน ประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12ของทุกปี โดยจัดขึ้นตามหมู่บ้านได้แก่หมู่ 2บ้านทาป่าสัก ,หมู่ที่  4 บ้านทาชมภู, หมู่ 5บ้านทาปลาดุก , หมู่ 6บ้านทาป่าเปา และ หมู่ 7บ้านทาสองท่า  

           3. ประเพณีแห่แคร่ หมู่ 3บ้านทาทุ่งไผ่ ,    ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหรี   ทุกหมู่บ้าน

           4. ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ประเพณีปล่อยเคราะห์  จะตรงกับวันที่ 13-17เมษายน  ของทุกปี

            5. ประเพณีการถวายสลากภัตร ,    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

          4.การสาธารณสุข

            สถานีอนามัยประจำตำบล มีจำนวนทั้งหมด 2  แห่ง      ได้แก่      

               - สถานีอนามัยทาปลาดุก  ตั้งอยู่หมู่ 4บ้านทาชมภูมีอัตราเจ้าหน้าที่   จำนวน 3คน

               - สถานีอนามัยป่าสัก  ตั้งอยู่หมู่ 2บ้านทาป่าสัก มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 3คน

           เนื่องจากมีประชาชนที่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ถึง 15หมู่บ้าน  จึงจำเป็นที่สถานีอนามัย มี 2แห่ง  โดยแบ่งเขตการรับผิดชอบเป็น 2สาย   คือ

              - สายเหนือ สถานีอนามัยป่าสัก ครอบคลุมการบริการในเขต หมู่ 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14  

              - สายใต้ สถานีอนามัยทาปลาดุก ครอบคลุมการบริการในเขต หมู่ 3, 4, 5, 6, 9, 11,15

           5.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               ที่พักสายตรวจตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่ทาชมภู หมู่ที่ 15  มีจำนวน         1      แห่ง

               มีป้อมยามตำรวจที่บ้านทากู่หมู่ที่ 1  จำนวน                              1     แห่ง

 

           6.สถานที่สำคัญ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

               อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

               สำนักงานไฟฟ้าตำบลทาปลาดุก

               หน่วยพิทักษ์ป่าขุนตานบ้านป่าตึง (ป่าไม้อุทยาน)

               หน่วยพิทักษ์ป่าทาชมภู (ป่าไม้เขต)

               สถานีรถไฟขุนตาน,  บ้านทาชมภู

             7.สถานที่ท่องเที่ยว

                - อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8บ้านขุนตาน  ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ประมาณ   8  กิโลเมตร

                - อุโมงค์รถไฟขุนตาลตั้งอยู่ที่ หมู่ 8บ้านขุนตาน  ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  ยาว 1,352.10เมตร  ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ  8  กิโลเมตร

               - สะพานขาวทาชมภู   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4บ้านทาชมภู   เป็นสะพานรถไฟ  สำหรับข้ามลำน้ำแม่ทา ถือเป็นสะพานที่มีลักษณะแตกต่าง จากสะพานรถไฟแห่งอื่นๆ เนื่องจากก่อสร้างด้วยคอนกรีตและเป็นสีขาว มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยก่อสร้างราวปี พ.ศ.2462  ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ   1  กิโลเมตร