ความหมายของสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์

 

 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล

 

                   ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทาปลาดุก  แสดงให้เห็นถึงสภาพทั่วไปของตำบลทาปลาดุก เบื้องหลังเป็นเทือกเขาขุนตานที่ตั้งตระง่าอย่างโดดเด่นอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย แทรกกลางด้วยลำน้ำแม่ทา ซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่ที่คอยเลี้ยงดูผู้คนในตำบล ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำรงชีวิตของผู้คน งามสง่าน่าชมกับสะพานขาว สะพานรถไฟที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก เพื่อลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธในราชการสงคราม เป็นสะพานรถไฟที่สร้างด้วยคอนกรีตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย