ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลทาปลาดุก

      

                         

ประวัติความเป็นมาของตำบล

                 ตำบลทาปลาดุก ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งได้มีชนชาวยองและชาวหลวยอพยพมาจากแคว้นเชียงตุงประเทศจีน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านเวียงยองและบ้านหลวยใกล้ๆกับตัวเมืองลำพูนและได้มีชาวหลวยส่วนหนึ่งได้เดินทางมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านหน้าสถานีรถไฟ (ในปัจจุบัน)  และบริเวณใกล้ๆ นั้นมีลำห้วยซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาดุกมากมายและชาวบ้านได้อาศัยปลาเหล่านั้นเป็นอาหาร และเรียกชื่อห้วนนี้ว่าห้วยปลาดุก ต่อมามีการอพยพมาตั้งบ้านเรือนกันมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาทำไม้เนื่องจากพื้นที่ตำบลทาปลาดุกแต่เดิมเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก เมื่อมีชุมชนเกิดมากขึ้นหลายหมู่บ้านจึงได้ตั้งเป็นตำบล และได้ชื่อว่า  “ตำบลทาปลาดุก”   เนื่องมาจากมีลำน้ำแม่ทาไหลผ่านกลาวงตำบลและชาวบ้านก็ตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณใกล้ๆ สองฝั่งลำน้ำทา ดังนั้นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมักมีชื่อนำหน้าด้วยคำว่า “ ทา “ รวมทั้งชื่อตำบลด้วยน็

                 ตำบลทาปลาดุก   ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457    เมื่อปี พ.ศ.2482   และได้ยกฐานะเป็นสภาตำบล โดยมีอำนาจเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2538  และได้ยึดแนวเขตตำบลทาปลาดุกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลทาปลาดุก และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทาปลาดุกเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2552     

จุดเด่นของเทศบาล

 

          ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน  เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อยู่รวมกันแบบเครือญาติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ในระดับท้องถิ่น   เทศบาลตำบลทาปลาดุก เน้นการทำงานแบบเชิงรุกโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารจัดการเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการพัฒนา