ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา

                        หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ” ตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์

        ชุมชน ประจำปี 2552 โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้

        เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว