ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

 

 

ขอเชิญเข้าร่วม  การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๕๕

ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองคลัง  ประจำปี ๒๕๕๕

 

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

               ดำเนินการควบคุมการระบาดหลังจากทราบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก พ่นในรัศมี 50-100 เมตร และพ่นซ้ำอีก โดยพ่นห่างกัน7 วัน  และมีการดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก ก่อนการเปิดภาคเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2556    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและให้ประชาชนมีความรู้สามารถเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนได้  ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอาศาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านและพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก     ในเดือน  เมษายน 2556  ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก 
 
 
ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติและการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐตั้งแต่วันที่ 15  มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา  (ติดต่อสอบถามได้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาปลาดุก)