ชื่อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สปสช.
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสวัสดิการชุมชน ออมบุญ เดือนละ ๑๐ บาท
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕
การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556