ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖

ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖

ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖

 

 

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

 

 

ขอเชิญเข้าร่วม  การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๕๕

ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองคลัง  ประจำปี ๒๕๕๕

 

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

               ดำเนินการควบคุมการระบาดหลังจากทราบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก พ่นในรัศมี 50-100 เมตร และพ่นซ้ำอีก โดยพ่นห่างกัน7 วัน  และมีการดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก ก่อนการเปิดภาคเรียน