ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

     ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
          ๑. นายช่างโยธา  ๒-๕/๕    จำนวน ๑ อัตรา
          ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕   จำนวน ๑ อัตรา

     เทศบาลตำบลทาปลาดุก  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบและหากผู้ใดมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติมายังเทศบาลตำบลปลาดุก  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายบุคลากร    โทร. ๐๕๓ – ๕๐๗๕๕๒ ต่อ ๒๒  เพื่อประกอบการพิจารณา รับโอน (ย้าย) ต่อไป

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล

 

เทศบาลตำบลทาปลาดุก โอนพนักงานเทศบาล

เพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ฝ่ายบุคคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

โทร. ๐๕๓ - ๕๐๗๕๒๒ ต่อ ๒๒ 

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา

 
                  โครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    ด้วยทางเทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้จัดทำโครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน      80 พรรษา เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขึ้นตามแนวพระราชดำรัสในเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องมี “ศูนย์ช่างประจำชุมชน”ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ให้บริการที่ยั่งยืนของชุมชน โดยเน้นให้บริการประชาชนในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก เป็นการลดรายจ่ายแก่ประชาชนซึ่งอยู่ห่างไกล และอาจจะไม่ได้รับบริการที่เป็นที่พอใจอีกด้วย    ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสวัสดิการชุมชน ออมบุญ เดือนละ ๑๐ บาท

             

                    ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสวัสดิการชุมชน ออมบุญ เดือนละ ๑๐ บาท เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการชุมชน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมเงินค่าสมัคร ๑๐ บาท (ค่าสมุด)  รับสมัครตามตารางออกให้บริการด้านล่าง