ชื่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศผู้ชนะ กล้อง CCTV
สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สปสช.
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสวัสดิการชุมชน ออมบุญ เดือนละ ๑๐ บาท
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖