ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล

 

เทศบาลตำบลทาปลาดุก โอนพนักงานเทศบาล

เพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ฝ่ายบุคคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

โทร. ๐๕๓ - ๕๐๗๕๒๒ ต่อ ๒๒ 

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา

 
                  โครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    ด้วยทางเทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้จัดทำโครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน      80 พรรษา เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขึ้นตามแนวพระราชดำรัสในเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องมี “ศูนย์ช่างประจำชุมชน”ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ให้บริการที่ยั่งยืนของชุมชน โดยเน้นให้บริการประชาชนในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก เป็นการลดรายจ่ายแก่ประชาชนซึ่งอยู่ห่างไกล และอาจจะไม่ได้รับบริการที่เป็นที่พอใจอีกด้วย    ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสวัสดิการชุมชน ออมบุญ เดือนละ ๑๐ บาท

             

                    ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสวัสดิการชุมชน ออมบุญ เดือนละ ๑๐ บาท เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการชุมชน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมเงินค่าสมัคร ๑๐ บาท (ค่าสมุด)  รับสมัครตามตารางออกให้บริการด้านล่าง

 

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖

ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗