รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

     ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
          ๑. นายช่างโยธา  ๒-๕/๕    จำนวน ๑ อัตรา
          ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕   จำนวน ๑ อัตรา

     เทศบาลตำบลทาปลาดุก  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบและหากผู้ใดมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติมายังเทศบาลตำบลปลาดุก  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายบุคลากร    โทร. ๐๕๓ – ๕๐๗๕๕๒ ต่อ ๒๒  เพื่อประกอบการพิจารณา รับโอน (ย้าย) ต่อไป