ชื่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทาปลาดุก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สภ.ศพด.3)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทาปลาดุก
ผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 บ้านแม่ป่าข่า - หมู่ที่ 13 บ้านป่าตึงใต้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.05 เมตร
ผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 บ้านแม่ป่าข่า - หมู่ที่ 13 บ้านป่าตึงใต้
ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก จำนวน 17 รายการ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ประจำเดือน กรกฎาคม 2557