มีข้อผิดพลาด
  • You use too big image
ชื่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
งบการเงินประจำปี2560
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น
งบการเงิน ก.ค.2560
งบการเงิน มิ.ย.60
งบการเงิน พ.ค.60
งบการเงิน เม.ย.60
งบการเงิน มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2
การชำระภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมพู
เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่