มีข้อผิดพลาด
  • You use too big image

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

งบการเงินเทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐
(สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐