มีข้อผิดพลาด
  • You use too big image
ชื่อ
งบการเงินเดือนมกราคม 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีสรรหาพนักกงานจ้างตามภารกิจ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1
งบการเงินเดือนธันวาคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษี
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
งบการเงินประจำปี2560
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น
งบการเงิน ก.ค.2560
งบการเงิน มิ.ย.60