งบการเงินเดือนกรกฎาคม 2561

                                                                         งบการเงิน เดือนกรกฎาคม 2561