งบการเงินเดือนกันยายน 2561

                                                                          งบการเงินประจำ  เดือนกันยายน 2561