งบการเงินประจำปี2560

งบการเงินเทศบาลตำบลทาปลาดุก

ประจำปี2560