งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

งบการเงินเทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประจำเดือนตุลาคม 2560