ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ของเทศบาลตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

.....................................................................................