กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู

        กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับอำเภอแม่ทา , จังหวัดลำพูน และสำนักงานพิงคนคร(องค์การมหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา ได้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวให้มีความรักความเข้าใจ ให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เกิดความมั่นคง เป็นที่ยอมรับของสังคมและครอบครัว และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภูให้เป็นที่รู้จักแก่นักเที่ยว สำหรับผู้ที่มาจดทะเบียนสมรสจะได้รับของที่ระลึกและบัตรกำนัลเข้าชมและที่พักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน 
หากผู้ใดมีความสนใจสามารถยื่นความประสงค์ลงทะเบียนจดทะเบียนสมรสได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา หมายเลขโทรศัพท์ 053-976637 หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก หมายเลขโทรศัพท์ 053-507552 ต่อ 18 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559