ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล

 

เทศบาลตำบลทาปลาดุก โอนพนักงานเทศบาล

เพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ฝ่ายบุคคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

โทร. ๐๕๓ - ๕๐๗๕๒๒ ต่อ ๒๒