กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12  สิงหาคม  2560

ในวันที่  12  สิงหาคม  2560

โดยมี  นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอแม่ทา  เป็นประธาน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9

ณ  หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560

เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้กำหนดจัดงานประเพณีวันวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2560  ขึ้นในวันที่  13  เมษายน  2560  ณ ลานกิจกรรม สะพานขาวทาชมภู นับเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  ในสมัยโบราณคนไทยจะถือเป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันที่ 13  เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวัน มหาสงกรานต์  เทศบาลตำบลทาปลาดุกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  ภายในงานการแสดงของผู้สูงอายุในตำบลทาปลาดุก และได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุและได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ   

 

 

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับอำเภอแม่ทา และสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล และร่วมทำบุญตักบาตรพระ 89 รูป พร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ. สะพานขาวทาชมภู โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยนายฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพิงคนคร สำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพนับถือของบุตรหลาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ ปลูกจิตสำนึกให้ให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของสำหรับผู้สูงอายุ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย