รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีรับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายเวลา ณ ฝายทาชมภู บริเวณสะพานขาวทาชมภู  บ้านทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยได้รับเกียรติจากนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ และนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 1 เป็นผู้ส่งมอบภารกิจ ในฐานะเจ้าของโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่  30 – 31 สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรในตำบลได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยมี นายบุญชัย  หลวงคำดุก  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

และผู้นำเครือข่ายในตำบลทาปลาดุก จำนวน  60 คน

ณ  ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย