ชื่อ
สานสัมพันธ์ งานกีฬา ต้านยาเสพติด
หลงรัก สะพานขาว @ แม่ทา
เมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง plus ลำพูน
โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558
งานประเพณีลอยกระทง ณ สะพานขาวทาชมภู
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ 2558
กิจกรรมโครงการปณิทานความดี ปีมหามงคล เดือน กรกฎาคม 2558
อำเภอแม่ทายิ้ม เคลื่อนที่ กรกฎาคม 2558
ฝ่ายงานป้องกันฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมงานแห่เทียนพรรษาอำเภอแม่ทา 2558