กิจกรรมโครงการปณิทานความดี ปีมหามงคล เดือน กรกฎาคม 2558

         

 

     

 

     

 

โครงการปั่นจักรยานเก็บขยะเได้รับความร่วมมือร่วมแรงของผู้ปกครองและเยาวชน และคนในชุมชน  

โดยปั่นจักรยานเก็บขยะตั้งแต่ บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ทาชมภู หมู่ที่ 15 จนถึง บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

อำเภอแม่ทายิ้ม เคลื่อนที่ กรกฎาคม 2558

 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่ออน ออกหน่วยบริการประชาชน 
ตามโครงการอำเภอ...ยิ้ม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 13
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพร่างกาย ให้บริการตัดผม กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ
กิจกรรมด้านการศึกษากิจกรรมห้องสมุดสัญจร  มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคเป็นต้น 

 

 

ฝ่ายงานป้องกันฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

     

 

     

 

ฝ่ายงานป้องกันฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้ม

หมู่ที่ 8 บ้านขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน