โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่  30 – 31 สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรในตำบลได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยมี นายบุญชัย  หลวงคำดุก  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

และผู้นำเครือข่ายในตำบลทาปลาดุก จำนวน  60 คน

ณ  ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก

จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560

โดยมี นายรังสรรค์  ยวงนากีรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ เป็นประธาน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานในด้านการป้องกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก และพื้นที่จำลองเหตุการณ์ในตำบลทาปลาดุก

 

เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

ในวันที่  8  สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลำไย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (OTOP) งานวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

โดยขบวนของอำเภอแม่ทา นำโดย นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอแม่ทา

พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา

ณ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่  18  สิงหาคม  2560

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ)

โดยมี  นายกิตติ  เพียรพนัสสัก  ประธานสภา  เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก