โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558

โครงการฝึกทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

          

 

 

          

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558

โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทาปลาดุก

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

     

 

 

     

 

 

     

 

     

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา

จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ

โดยการฝึกสอนการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วัดทากู่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

 

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

     

กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ 2558