กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอยแก้ว โรงเรียนบ้านจำตาเหิน โรงเรียนศาลาแม่ทา ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ bike for dadและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน และให้นักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความกตัญญู

 

 

 

งานประเพณีลอยกระทง ณ สะพานขาวทาชมภู

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสะพานขาว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558

โครงการฝึกทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

          

 

 

          

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558

โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทาปลาดุก

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่