กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558

โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทาปลาดุก

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

     

 

 

     

 

 

     

 

     

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา

จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ

โดยการฝึกสอนการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วัดทากู่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

 

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

     

กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ 2558

     

 

     

 

 

     

 

     

 

 

     

 

 

กิจกรรมโครงการปณิทานความดี ปีมหามงคล เดือน กรกฎาคม 2558

         

 

     

 

     

 

โครงการปั่นจักรยานเก็บขยะเได้รับความร่วมมือร่วมแรงของผู้ปกครองและเยาวชน และคนในชุมชน  

โดยปั่นจักรยานเก็บขยะตั้งแต่ บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ทาชมภู หมู่ที่ 15 จนถึง บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน