ชื่อ
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู
โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน
ศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปอง
BMW Motorrad International GS Trophy 2016
กิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดีสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กำเนิดไม้แกะสลัก
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก
กิจกรรมนั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
วิถีครูบา งานหน้าหมู่