ศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ณ หมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว

อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

BMW Motorrad International GS Trophy 2016

บริษัท ไทย เอ็นดูโร่ ทัวร์ ตัวแทนผู้จัดงาน BMW MotorradInternational GS Trophy เป็นงานเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน เรียนรู้วัฒนธรรมทั่วโลก เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 น ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาล ตำบลทาปลาดุก 

 

 

 

กิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดีสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดีสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย และ สสส.

 

 

 

กำเนิดไม้แกะสลัก

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมงานต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอ  แแม่ทา2559 ณ ศูนย์ OTOP

ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559