โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู

 "กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยเทศบาลตำบลทาปลาดุก

ร่วมกับ อำเภอแม่ทา และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

 

 

 

 

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลทาปลาดุกในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และผู้พิการตำบลทาปลาดุก เมื่อ วันที่ 8 - 11มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

ศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ณ หมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว

อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

BMW Motorrad International GS Trophy 2016

บริษัท ไทย เอ็นดูโร่ ทัวร์ ตัวแทนผู้จัดงาน BMW MotorradInternational GS Trophy เป็นงานเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน เรียนรู้วัฒนธรรมทั่วโลก เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 น ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาล ตำบลทาปลาดุก