กิจกรรมการประชุม ประชาคมตำบล

กิจกรรมการประชุม ประชาคมตำบล

             ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดการประชุม ประชาคมตำบล เพื่อการบรูณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. ประธานสมาคมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก เปิดโอวาท พร้อมคณะผู้บริหารงาน นางสาวเพ็ญศรี  ศรีตั้ง ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก เข้าร่วมรับฟังถึงปัญหาในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทาต้านยาเสพติด

กีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทา ต้านยาเสพติด

    ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เครือข่ายพัฒนาแผ่นดินต้านยาเสพติดลุ่มน้ำทา ได้จัดโครงการลานกีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทาต้านภัยยาเสพติด สนับสนุนโดย.. สำนักงาน ปปส. ภาค 5 นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก 15 หมู่บ้านและ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทาทุ่งยาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในกงานกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  มีการจัดสรรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 7 คน โดยมีเยาวชนแต่ละชุมชนได้เข้ามาแข่งขันกันมาก ได้แก่ 
                 - ป่าตึง
                 - ทาป่าสัก FC 
                 - ทากู่ FC (B)
                 - ทากู่ FC (A)
                 - ขุนตาล
                 - ปงอ้อ
                 - ทาสองท่า FC
                 - ทาชมภู B
                 - ทาชมภู A
                 - ศรีทรายมูล ปลาดุก FC 
                 - ทาป่าเปา B
                 - ทาป่าเปา A
 แข่งขันกันทุกวันอาทิตย์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 
 
นักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
นายกเทศมนตรี นายสวาท  เพียรพนักสัก กล่าวต้อนรับท่านประธาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.
 
 
นายไพบูลญ์ จำหงษ์ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการตั้งกิจกรรมงานกีฬาเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
 
 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. กล่าวเปิดพิธ๊
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าสัก ร่วมโชว์การไหว้มวยไทยให้แก่ท่านประธานชม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
มอบรางวัลแด่นักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าสัก
 
 
 
เยาวชนตำบลทาปลาดุกได้โชว์การเดาะบอล
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก นายสวาท เพียรพนักสัก มอบทุนรางวัลแด่เยาวชนในการโชว์
 
 
 
ท่านประธานแตะฟุตบอลเข้าโกล์ เพื่อเปิดพิธี
 
 
ให้กำัลังใจนักกีฬาเยาวชน 
 
 
 

ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง

ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง

           ทางกอ.รมน. จังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายอำเภอแม่ทา ได้เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก , คณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก , พนักงานเทศบาล , กำนันตำบลทาปลาดุก , ชาวบ้าน , นักธุรกิจ , ทหาร , ตำรวจ , นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดป่าชุมชนบ้านทาป่าเปา

เปิดป่าชุมชนบ้านทาป่าเป่า
             ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ประชาชนหมู่บ้านทาป่าเปา  นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต้อนรับคณะเซ็นทรัล กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ได้เปิดโครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อการ"อนุรักษ์ป่า - เส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพอย่างยิ่งตามแนวทางพระราชดำริ" ที่บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมศิลปกร อธิบดีกรมแผนแพทย์ไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.