ชื่อ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดทาป่าสัก
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านทาปลาดุก
กิจกรรม Lanna Adventures 2013 ( 2 )
กิจกรรม Lanna.Adventures.2013
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย ด้านการจราจร
กิจกรรมเปิดที่ทำการหมู่บ้านทาป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14
การประชุมเตรียมความพร้อมในด้านการจราจร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก
อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ตรวจเยี่ยมส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว ถำ้อุโมงค์ขุนตาน
กิจกรรมการประชุม ประชาคมตำบล
กีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทาต้านยาเสพติด
ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง
เปิดป่าชุมชนบ้านทาป่าเปา