อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

        หมู่บ้านทาป่าสัก ได้ทำการสร้างอ่างเก็บนำ้ห้วยบง ตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท ภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทและพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) อ่างเก็บนำ้ห้วยบง บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ ๒ ทางเทศบาลตำบลทาปลาดุก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายอ่างเก็บน้ำห้วยบง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว ถำ้อุโมงค์ขุนตาน

ตรวจเยี่ยมส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว ถำ้อุโมงค์ขุนตาน

                          เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๖ นายบุญเลิศ  บูรณปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนเชียงใหม่ และ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมคณะสื่อมวลชน เชียงใหม่ - ลำพูน และตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก นายธนพนธ์  ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และ นายยรรยง  จันทร์หาญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุกได้พูดคุยกัน และสำรวจจุดท่องเที่ยวตามทางรถไฟที่ สถานีรถไฟอุโมงค์ขุนตาน บ้านขุนตาน ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เพื่อพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนต่อไป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประชุม ประชาคมตำบล

กิจกรรมการประชุม ประชาคมตำบล

             ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดการประชุม ประชาคมตำบล เพื่อการบรูณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. ประธานสมาคมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก เปิดโอวาท พร้อมคณะผู้บริหารงาน นางสาวเพ็ญศรี  ศรีตั้ง ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก เข้าร่วมรับฟังถึงปัญหาในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทาต้านยาเสพติด

กีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทา ต้านยาเสพติด

    ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เครือข่ายพัฒนาแผ่นดินต้านยาเสพติดลุ่มน้ำทา ได้จัดโครงการลานกีฬาเยาวชนลุ่มน้ำทาต้านภัยยาเสพติด สนับสนุนโดย.. สำนักงาน ปปส. ภาค 5 นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก 15 หมู่บ้านและ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทาทุ่งยาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในกงานกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  มีการจัดสรรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 7 คน โดยมีเยาวชนแต่ละชุมชนได้เข้ามาแข่งขันกันมาก ได้แก่ 
                 - ป่าตึง
                 - ทาป่าสัก FC 
                 - ทากู่ FC (B)
                 - ทากู่ FC (A)
                 - ขุนตาล
                 - ปงอ้อ
                 - ทาสองท่า FC
                 - ทาชมภู B
                 - ทาชมภู A
                 - ศรีทรายมูล ปลาดุก FC 
                 - ทาป่าเปา B
                 - ทาป่าเปา A
 แข่งขันกันทุกวันอาทิตย์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 
 
นักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
นายกเทศมนตรี นายสวาท  เพียรพนักสัก กล่าวต้อนรับท่านประธาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.
 
 
นายไพบูลญ์ จำหงษ์ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการตั้งกิจกรรมงานกีฬาเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
 
 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. กล่าวเปิดพิธ๊
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าสัก ร่วมโชว์การไหว้มวยไทยให้แก่ท่านประธานชม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
มอบรางวัลแด่นักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าสัก
 
 
 
เยาวชนตำบลทาปลาดุกได้โชว์การเดาะบอล
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก นายสวาท เพียรพนักสัก มอบทุนรางวัลแด่เยาวชนในการโชว์
 
 
 
ท่านประธานแตะฟุตบอลเข้าโกล์ เพื่อเปิดพิธี
 
 
ให้กำัลังใจนักกีฬาเยาวชน