วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับอำเภอแม่ทา และสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล และร่วมทำบุญตักบาตรพระ 89 รูป พร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ. สะพานขาวทาชมภู โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยนายฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพิงคนคร สำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพนับถือของบุตรหลาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ ปลูกจิตสำนึกให้ให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของสำหรับผู้สูงอายุ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู

 "กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยเทศบาลตำบลทาปลาดุก

ร่วมกับ อำเภอแม่ทา และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

 

 

 

 

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลทาปลาดุกในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และผู้พิการตำบลทาปลาดุก เมื่อ วันที่ 8 - 11มีนาคม 2559